Stagemisbruik in de zorg; hoe te voorkomen?   

De zorg kampt met extreme personeelstekorten en de inzet van stagiaires is om verschillende redenen aantrekkelijk. In sommige gevallen kan dit leiden tot stagemisbruik. Voor de FNV reden genoeg om een meldpunt stagemisbruik in het leven te roepen. Wat houdt stagemisbruik in? Wat zijn de mogelijke gevolgen van stagemisbruik? En hoe voorkom je stagemisbruik? 

(Geschatte leestijd: 3 minuten)

Stagemisbruik; werken of leren?

Studenten of pas afgestudeerden lopen vaak stage. Een stage is een mooie kans om kennis en praktijkervaring op te doen. Ook voor stagebedrijven zijn stagiairs interessant. Een stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. Een stagiair heeft geen recht op een vergoeding, tenzij andersluidende cao-afspraken zijn gemaakt. Bij een arbeidsovereenkomst heeft een werknemer recht op in ieder geval het wettelijk minimumloon. Daarnaast is een stage – anders dan bij een arbeidsovereenkomst – niet gericht op het verwezenlijken van de bedrijfsdoelen van het stagebedrijf. Bij een stage staat het leren centraal. Dit leeraspect uit zich in de praktijk vaak door duidelijke leerdoelen, tussentijdse evaluaties en intensieve begeleiding van een ervaren werkkracht.

In sommige gevallen kan sprake zijn van stagemisbruik. De kern van stagemisbruik is dat het werken centraal staat en leren van ondergeschikt belang is. Met name binnen de zorg zijn er zorgen over stagemisbruik. Temeer nu binnen de zorg een bijzondere deskundigheid van zorgverleners verwacht mag worden.

Gevolgen

Bij stagemisbruik is dus mogelijk sprake van een arbeidsovereenkomst. Het primaire doel bij stagemisbruik is namelijk niet gericht op het leerproces van de stagiair, maar voornamelijk het werken voor de bedrijfsdoelen van het stagebedrijf. De stagiair kan zich wenden tot de kantonrechter met een beroep op het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst. De stagiair maakt in dat geval aanspraak op in ieder geval het wettelijk minimumloon.

Daarnaast kan de stagiair melding doen bij de Inspectie SZW. De Inspectie SZW kan het stagebedrijf een boete opleggen.

Misbruik voorkomen

Stagemisbruik in de zorg kun je als stagebedrijf voorkomen door de volgende punten in acht te nemen:

  • Neem in een stageovereenkomst op dat de stage is gericht op het uitbreiden van de kennis en werkervaring van de stagiair onder begeleiding van een werkkracht en dat geen arbeidsovereenkomst is beoogd.
  • Betaal een stagiair maximaal een redelijke stagevergoeding of een vergoeding conform de geldende cao voor zover hier een stagevergoeding is vastgesteld. Ga de voor jou van toepassing zijnde cao na en controleer of jouw stagiair aan de in de cao gestelde voorwaarden voldoet.
  • Vermijd artikelen in de overeenkomst die het primaire doel – het opdoen van kennis en werkervaring – ongeloofwaardig maakt. Vermijd bijvoorbeeld bepalingen waarin een vooruitzicht op een arbeidsovereenkomst is opgenomen.
  • Uiteraard is de papieren werkelijkheid niet leidend. Zorg ervoor dat je op de werkvloer de gemaakte afspraken daadwerkelijk uitvoert. Denk goed na over het takenpakket van een stagiair en de begeleiding tijdens de stageperiode. Laat een stagiair niet te snel zonder begeleiding zorghandelingen verrichten.

Extra tip bij een stageovereenkomst

Vergeet in de stageovereenkomst – vooral als je in de zorg actief bent – niet om een geheimhoudingsbeding met een boetebeding op te nemen.

Wil jij jouw arbeidsrechtelijke zaken op orde hebben? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

AltijdArbeidsrecht. Jouw specialist, voor vandaag én morgen.