Partijbedoelingen (Groen/Schoevers)? Weg ermee!

Op 6 november 2020 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot de rol van partijbedoelingen bij het kwalificeren van een overeenkomst. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de intentie van partijen net meer meegewogen moet worden in de beoordeling of iemand als zzp’er/werknemer werkt. Dus voldoet de inhoud van de overeenkomst aan artikel 7:610 BW, dan is sprake van een arbeidsovereenkomst. Bedoeld of onbedoeld. Dat is een afwijking van het arrest Groen/Schoevers waarin geoordeeld is dat de inhoud en de partijbedoelingen beide van belang zijn bij het kwalificeren van een overeenkomst. 

De Hoge Raad

De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2020:1746) overweegt o.a. het volgende:

“3.2.2 Art. 7:610 BW omschrijft de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Indien de inhoud van een overeenkomst voldoet aan deze omschrijving, moet de overeenkomst worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Niet van belang is of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de overeenkomst onder de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen. Waar het om gaat, is of de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst. Anders dan uit het arrest Groen/Schoevers wel is afgeleid, speelt de bedoeling van partijen dus geen rol bij de bij de vraag of de overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.

3.2.3 De hiervoor in 3.2.2 bedoelde kwalificatie van een overeenkomst moet worden onderscheiden van de – daaraan voorafgaande – vraag welke rechten en verplichtingen partijen zijn overeengekomen. Die vraag dient te worden beantwoord aan de hand van de Haviltexmaatstaf. Nadat de rechter met behulp van die maatstaf de overeengekomen rechten en verplichtingen heeft vastgesteld (uitleg), kan hij beoordelen of die overeenkomst de kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst (kwalificatie).3

3.2.4 Uit het hiervoor in 3.2.2 en 3.2.3 overwogene volgt dat het oordeel van het hof getuigt van een onjuiste rechtsopvatting voor zover het hof voor de kwalificatie van de overeenkomst mede van belang heeft geacht of partijen de bedoeling hebben gehad een arbeidsovereenkomst aan te gaan. De klacht is in zoverre gegrond. Dit kan echter niet tot cassatie leiden. Het hof heeft immers ook beoordeeld of uit de door partijen overeengekomen wederzijdse rechten en verplichtingen volgt dat de tussen hen gesloten overeenkomst de kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst, en die vraag ontkennend beantwoord. De tegen dat oordeel gerichte klachten falen, zoals volgt uit 3.1.2 hiervoor en 3.3.2 en 3.4 hierna.”

Belang goede modelcontracten

Als zzp’er en werkgever/opdrachtgever is het nu belangrijker dan ooit goede modelcontracten te gebruiken. Op maat gemaakte contracten die feitelijk worden uitgevoerd zoals afgesproken, voorkomen nare verrassingen achteraf.

Wij helpen je graag bij het opstellen van contracten op maat. Mail naar contact@altijdarbeidsrecht.nl of bel naar (085) 303 28 58.

AltijdArbeidsrecht. Jouw specialist, voor vandaag én morgen.