Pestgedrag op de werkvloer

Het is de Week Tegen Pesten én de Week van het Werkgeluk. Een goed moment om met een juridische bril stil te staan bij pestgedrag op de werkvloer. Uit onderzoek van TNO uit 2016 blijkt dat in Nederland ruim 1,2 miljoen mensen te maken hebben met pesten, intimidatie en discriminatie op het werk. Gemiddeld neemt een slachtoffer van ongewenst gedrag 7 extra verzuimdagen op. Redenen genoeg om stil te staan bij de rol van de werkgever bij pestgedrag op de werkvloer. 

(Geschatte leestijd: 2 minuten)

Wat is pestgedrag?

Anders dan je misschien zou denken zijn ook volwassenen vaak het slachtoffer van pesterijen. TNO omschrijft pesten als ‘herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegen iemand niet in staat is zich te verdedigen’. Pestgedrag kan dus bestaan uit voortdurende kritiek, iemand buitensluiten door diegene bijvoorbeeld niet uit te nodigen voor bedrijfsuitjes, over iemand roddelen of het verspreiden van (valse) beschuldigingen.

Rol werkgever bij pestgedrag

De RI&E

Werkgevers moeten op grond van de Arbowet beleid maken om pesten op het werk tegen te gaan. Dit beleid kun je als werkgever meenemen in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De RI&E moet op grond van de Arbowet door iedere werkgever opgesteld worden. In een RI&E brengt de werkgever de risico’s van de arbeid in kaart. Ook beschrijft de werkgever in een plan van aanpak welke risicobeperkende maatregelen genomen worden. De RI&E is dus een mooi instrument om beleid tegen pestgedrag op de werkvloer vorm te geven.

Vertrouwenspersoon

Een onderdeel van het beleid kan het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn. Juist bij pesterijen kan een slachtoffer zich niet voldoende verweren. Voor een slachtoffer is het vaak lastig om het probleem aan te kaarten. Een vertrouwenspersoon kan zorgen voor opvang, begeleiding en nazorg en daarmee de drempel verlagen.

Gedragscode

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Maak als werkgever in een gedragscode duidelijk dat voor pesterijen op de werkvloer geen plek is. Een gedragscode is vaak essentieel voor effectief optreden tegen ongewenst handelen. Zorg ervoor dat de gedragscode op juiste wijze wordt geïmplementeerd.

Voorlichting

Met goede voorlichting kan de bewustwording vergroot worden. Werknemers en werkgevers die pestgedrag herkennen, kunnen daar veel effectiever op inspelen. Preventieve maatregelen zoals voorlichting zijn dus belangrijk.

Klachtenregeling

Een effectieve klachtenprocedure is een must. Zorg voor een duidelijke en veilige route die een slachtoffer kan bewandelen bij het voorleggen van een klacht. Op basis van de klacht en het onderzoek dat mogelijk volgt kunnen (disciplinaire) maatregelen genomen worden.

Uiteindelijk is het natuurlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer om pestgedrag op de werkvloer te voorkomen. Zoals het thema van deze week luidt: Wees een held, met elkaar.

NB Vergeet je – indien van toepassing – jouw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging niet te raadplegen?

Hulp nodig bij het opstellen van een van bovenstaande documenten? Wij helpen je graag!

AltijdArbeidsrecht. Jouw specialist, voor vandaag én morgen.