Ontslag tijdens ziekte

Mag ontslag tijdens ziekte? Tijdens ziekte is een werknemer beter beschermd tegen ontslag. Dat betekent niet dat ontslag tijdens ziekte nooit mogelijk is. Op deze pagina lees je alles over ontslag tijdens ziekte. Is het verstandig zelf ontslag in te dienen tijdens ziekte? Heb je recht op een Ziektewetuitkering als je akkoord gaat met een ontslag met wederzijds goedvinden? Hier vind je de belangrijkste informatie over de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid.

Ontslagbescherming tijdens ziekte

Een zieke werknemer kan niet zomaar ontslagen worden. Een zieke werknemer wordt in de wet beschermt, het gaat om een zogeheten opzegverbod tijdens ziekte. In de wet staat de hoofdregel dat een zieke werknemer tijdens de eerste twee jaar waarin hij wegens ziekte niet of niet volledig zijn eigen werkzaamheden kan verrichten niet ontslagen mag worden. Dit betekent dus dat na twee jaar ziekte een werkgever onder voorwaarden over kan gaan tot ontslag van de werknemer. Daarnaast betekent voorgaande dat ontslag tijdens de eerste twee jaar slechts in bepaalde gevallen mogelijk is. Hoe dit precies zit leggen we hieronder uit.

Ontslag tijdens de eerste twee jaar ziekte

Tijdens de eerste twee jaar geldt dus in principe een opzegverbod. Hierop bestaan een aantal uitzonderingen.

Niet meewerken aan re-integratie

Werkt een werknemer niet mee aan zijn re-integratie, dan kan die uiteindelijk leiden tot een ontslag. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als een werknemer hardnekkig weigert redelijke voorschriften van de werkgever op te volgen of als hij weigert passende arbeid te verrichten. Ook in dit soort gevallen zal ontslag niet snel succesvol zijn. Het is bijvoorbeeld belangrijk eerst een loonsanctie toe te passen.

Re-integratie en reorganisatie

Hier kun je lezen dat ontslag wegens een reorganisatie mogelijk is. Is een werknemer ziek, dan kan hij in principe niet meegenomen worden in de reorganisatie. Dit is slechts anders als de werknemer zich na een aanvraag van de werkgever bij het UWV ziekmeldt. Dit is de zogeheten antimisbruikbepaling.

Ontslag tijdens ziekte, maar niet wegens ziekte

Er zijn nog een aantal andere gevallen te noemen waarbij geldt dat ontslag tijdens ziekte wel kan, zolang het niet wegens ziekte is. Denk bijvoorbeeld aan een ontslag tijdens een proeftijd of als een contract voor bepaalde tijd afloopt. Ook kun je tijdens ziekte op staande voet ontslagen worden. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die tijdens ziekte re-integreert en tijdens de werkzaamheden bedrijfseigendommen steelt. Ook kan een werkgever de kantonrechter tijdens ziekte verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een van de redelijke gronden die geen verband houden met de ziekte.

Ontslag tijdens ziekte met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)

Werknemer en werkgever kunnen ook in onderling overleg, dus met wederzijds goedvinden, de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dat gebeurt meestal met een vaststellingsovereenkomst. Een werknemer loopt hiermee grote risico’s. Het eerste advies aan een werknemer is meestal om tijdens ziekte geen vaststellingsovereenkomst te tekenen.

Benadelingshandeling
Als een werknemer daarna voor een Ziektewetuitkering bij het UWV aanklopt, is de kans groot dat het UWV het aangaan van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte als een benadelingshandeling zal zien. Dit betekent simpelweg dat de Ziektewetuitkering (ZW) volledig wordt geweigerd. Omdat de werknemer ziek is en niet beschikbaar is voor arbeid, zal hij ook een Werkloosheidsuitkering (WW) mislopen. Bij een benadelingshandeling in de zin van de ZW geldt dat je pas na de wachttijd (twee jaar na eerste ziektedag) recht verkrijgt op een WIA-uitkering. Uiteraard alleen als je voldoet aan alle voorwaarden voor een WIA-uitkering.

Toch vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte
Er zijn situaties te bedenken waarbij tijdens ziekte een vaststellingsovereenkomst overeengekomen kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van een ZW- of WW-uitkering. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een werknemer ziek is wegens een arbeidsconflict met de werkgever. In dat geval kan het zijn dat een beëindiging van de arbeidsrelatie de ziekte ‘opheft’.

Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte is zowel voor werkgever als werknemer complex. Deskundige bijstand van werkgever én werknemer is hierbij cruciaal.

Ontslag tijdens ziekte en transitievergoeding

Tijdens de eerste twee jaar geldt de hoofdregel dat een zieke werknemer niet ontslagen kan worden, behoudens uitzonderingen zoals hierboven besproken. Ná twee jaar ziekte kan een werkgever een zieke werknemer ontslaan als de bedrijfsarts kan onderbouwen dat niet de verwachting bestaat dat de werknemer binnen zes maanden het eigen werk of aangepast werk kan verrichten. Voordat een werkgever tot ontslag over kan gaan, moet hij bij het UWV een ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid aanvragen. Afhankelijk van de complexiteit duurt de afhandeling van een aanvraag ongeveer vier weken. Een werkgever probeert vaak met een vaststellingsovereenkomst te voorkomen dat de gehele procedure bij het UWV doorlopen moet worden.

Is een werknemer het niet eens met een toekenning van een ontslagvergunning, dan kan hij terecht bij de kantonrechter met een verzoek tot herstel van de arbeidsrelatie of toekenning van een billijke vergoeding.

Bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. Bij een beëindiging middels een vaststellingsovereenkomst kan uiteraard een lagere of hogere vergoeding afgesproken worden. Voor werkgever bestaat een compensatieregeling voor betaalde transitievergoedingen na langdurige ziekte.

Loonsanctie

Hierboven spreken we telkens van een termijn van twee jaar ziekte. Het UWV kan ervoor kiezen de termijn te verlengen met maximaal één jaar, indien het UWV tot het oordeel komt dat de werkgever tijdens de re-integratie steken heeft laten vallen. Helaas vindt een dergelijke loonsanctie vaak plaats en verzuimen veel werkgevers dit risico op tijd te beperken. Hier gaan we daar dieper op in.

Zelf ontslag indienen tijdens ziekte

Overweeg je zelf (eenzijdig) ontslag in te dienen bij werkgever, terwijl je ziek bent? Dit is niet verstandig. Door zelf ontslag te nemen terwijl je nog ziek bent levert een benadelingshandeling in de zin van de ZW op. Dit betekent simpelweg dat je in principe geen recht hebt op een ZW-uitkering.

Zelfs als je wél hersteld bent is het niet verstandig zelf ontslag te nemen, omdat je dan een benadelingshandeling pleegt in de zin van WW. In dat geval heb je in principe geen recht op een WW-uitkering. Dit hoeft natuurlijk geen probleem te zijn als je bijvoorbeeld al een nieuwe werkgever gevonden hebt.

Laat je adviseren!

Neem direct contact op om jouw kwestie te bespreken. Wij hebben jarenlange ervaring in het sluiten van gunstige deals voor zowel werkgevers als werknemers.

Contact opnemen